Sport Social Club

Sports Social เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬาแต่ละประเภทร่วมกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ในการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ได้พัฒนาฝีมือ และทักษะในเชิงกีฬาได้ดียิ่งขึ้นโดยการดูแล และให้คำแนะนำจากทีมครูสอนบลูเด็ค